• KOTŁOWNIE PAROWE I WODNE
  • PALNIKI
  • SUSZARNIE
  • AUTOMATYKA
  • ENERGIA ODNAWIALNA
  • STACJE GAZOWE
  • UZDATNIANIE WODY

Nowa struktura MFC/AVG

W przypadku kolejnego uśredniania np. sygnału już uśrednionego i wyjścia modelu , zostanie przyjęty model bliższy zakładanemu modelowi obiektu . Tak więc zmiana liczby uśrednień oraz zmiana wartości współczynnika H daje duże możliwości zmiany właściwości układu regulacji, nawet bez dokonywania zmian nastaw stosowanych regulatorów. W artykule przedstawiono wyniki analizy teoretycznej układu dla H=0.5.

3. Analiza wrazliwosci struktury

Analizujac schemat blokowy (rys. 2) mozna zapisac


z czego wynika, że wrażliwość układu na zakłócenia „z” na wejściu i „d” na wyjściu obiektu, dla H=0.5 określają wzory (dla uproszczenia w zapisie kolejnych wzorów pomija się operator s)


i


Porównując zdolność tłumienia zakłóceń w strukturach MFC/AVG i PID otrzymuje się


dla zakłóceń na wejściu obiektu oraz


dla zakłóceń na jego wyjściu. Analogicznie można wyznaczyć stosunek zdolności tłumienia zakłóceń w układach MFC/AVG i MFC. Dla zakłóceń na wejściu obiektu otrzymuje się wyrażenie


a dla zakłóceń na jego wyjściu


Analiza wzorów (porównań) do pozwala stwierdzić, że układ MFC/AVG posiada większą zdolność tłumienia zakłóceń od układu klasycznego z regulatorem PID, jednak mniejszą niż struktura MFC. Wnioski takie są prawdziwe przy założeniu, że regulator korekcyjny struktury MFC jest identyczny jak w strukturze MFC/AVG , czyli że


W przypadku, gdy