• KOTŁOWNIE PAROWE I WODNE
  • PALNIKI
  • SUSZARNIE
  • AUTOMATYKA
  • ENERGIA ODNAWIALNA
  • STACJE GAZOWE
  • UZDATNIANIE WODY

Nowa struktura MFC/AVG

układ może charakteryzować się najlepszą, spośród porównywanych struktur, zdolnością tłumienia zakłóceń od strony wejścia jak i wyjścia obiektu.

4. Ekperyment praktyczny

Jednym z procesów wymagających dużej odporności na zmiany obiektu i zarazem małej wrażliwości na zakłócenia jest regulacja zawartości tlenu w spalinach kotła parowego. Wymogi technologiczne narzucają takie sterowanie obiektem, aby proces ten odbywał się bez przeregulowań z jak najkrótszym czasem regulacji. Zbyt duża zawartość tlenu w spalinach oznacza bowiem pogorszenie efektywności spalania gazu, zbyt mała osadzanie się sadzy na powierzchniach komory spalania, co w efekcie również powoduje obniżenie sprawności procesu podgrzewania wody w kotle. Do opisu zmian zawartości tlenu w spalinach kotła parowego przyjęto model [2-4]


Regulator PID w pętli modelu dobrano uwzględniając zadane zapasy amplitudy i fazy zgodnie z procedurami zamieszczonymi w [9-11] jako


Zgodnie z procedurą doboru regulatora korekcyjnego zaproponowaną w [9, 10] regulator ten przyjęto jako


tak, aby pętla regulacji model-regulator korekcyjny spełniała kryterium max. 10% przeregulowania. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki symulacji procesu regulacji zawartości tlenu w spalinach kotła parowego z wykorzystaniem układu MFC/AVG. Wykorzystane w tych symulacjach model obiektu, regulator modelu i regulator korekcyjny opisują wyrażenia (16) do (18) . Przyjęto ponadto, że rzeczywisty obiekt podlegać będzie (w stosunku do modelu) właściwym dla kotła parowego zmianom wzmocnienia, opóźnienia i dynamiki. I tak założono, że transmitancja pierwszego z badanych obiektów opisana będzie wzorem Obiekt 1:


a drugiego z nich wzorem Obiekt 2: